Verslag jaarvergadering DEV 3 april 2013

 

          

Woensdag 3 april jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering van het Chr. Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” gehouden. 52 leden gaven acte de présence. Voorzitter Johan Knegt blikte bij de opening terug op het afgelopen jaar en ook op de Paaszang die traditiegetrouw werd gehouden op Stille Zaterdag, nu alweer bijna 40 jaar. De vele positieve reacties op de Paaszang stemde de voorzitter maar ook de dirigent van DEV, Bert Duijst, tot grote tevredenheid.
De notulen van de jaarvergadering van 2012 en het jaarverslag van de vereniging over 2012 gaven geen aanleiding tot het maken van bijzondere op- of aanmerkingen.
Uit het jaarverslag van de vereniging bleek dat DEV behoorlijk gezond is. Het ledental blijft behoorlijk gelijk, met af en toe jonge aanwas. DEV is, zo blijkt, een hardwerkend, gezellig en vooruitstrevend mannenkoor. De voorzitter dankte de secretaris hartelijk voor het vele door hem verrichte werk.

      

Vervolgens kreeg dirigent Bert Duijst het woord. Deze kon terugzien op een goed en druk verenigingsjaar met veel concerten en andere optredens. Hij is blij met zijn koor en het DEV-bestuur. De onderlinge samenwerking is goed en men is in staat goed te presteren. Voor kerst en het voorjaarsconcert 2014 heeft Bert in samenwerking met de muziekcommissie al weer mooie ideeën en muziekstukken klaarliggen.
Het financiële verslag van de penningmeester van DEV kon de toets der kritiek ook doorstaan. De boeken waren gecontroleerd en keurig in orde bevonden door de kascommissie. DEV mag niet klagen wat de financiën betreft.

         

Tijdens de bestuursverkiezing werd de zich herkiesbaar stellende voorzitter Johan Knegt met algehele stemmen herkozen als voorzitter. In de plaats van de aftredende penningmeester Gerrit Muller werd Berend Mulder gekozen als nieuwe penningmeester van DEV.
Jan Willem Spannenberg neemt de plaats van het afgetreden lid Koop Oosterveen in. Deze laatste werd door de voorzitter bedankt voor zijn bestuurslidmaatschap de afgelopen tijd. Gerrit Muller zal i.v.m. zijn vakantie op een later tijdstip bedankt worden voor zijn inzet als penningmeester. De nieuwkomers in het bestuur werden hartelijk welkom geheten door de voorzitter. Hij hoopte op een goede onderlinge samenwerking in het bestuur maar ook in de vereniging.

                                                    

Gerrie Sobering, die al bijna 40 jaar koffie geschonken heeft voor de DEV-mannen, heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden. Als dank voor haar inzet gedurende de afgelopen 40 jaar ontving ze uit handen van de voorzitter een mooi cadeau. Inmiddels is een 10-tal echtgenotes van DEV-leden bij toerbeurt betrokken bij de koffieschenkerij.
Na de pauze kwamen de mededelingen van het bestuur aan de orde. Ook werden de geplande activiteiten genoemd.
Zo zal er in het voorjaar een nieuwe koorfoto gemaakt worden door vakfoto Van der Beek.
Zaterdagmiddag 20 april om 16.00 uur gaat DEV een concert geven in de Geref. Kerk Bolwerk in Hasselt in samenwerking met de orgelcommissie van die kerk in de serie “Klassiek op Zaterdagmiddag”.
Zaterdagmiddag 25 mei om 15.00 uur zingt DEV samen met het Hollands Chr. Mannenkoor uit Berkel en Rodenrijs. Het HCM viert dit jaar haar 60 jarig bestaan en tijdens een jubileumreis wil men graag Hattem aandoen om samen met DEV een inloopconcert te geven.
Woensdag 12 juni zingt DEV in De Bongerd en zondag 30 juni verleent het koor haar medewerking aan de tentdienst op camping De Leemcule. Woensdag 3 juli wordt het zangseizoen afgesloten in de Hof van Blom met zomeravondzang.
Na de vakantie beginnen de repetities weer op woensdag 4 september.
Zaterdag 21 september gaat DEV naar Heemse om daar medewerking te verlenen aan een benefietconcert ten bate van de Stichting gehandicapten Tsjernobyl.
Op maandag 16 december 2013 staat het Kerstconcert gepland in De Open Poort en op 24 december 2013 verleent het koor haar medewerking aan de kerstnachtdienst in de Grote- of Andreaskerk in Hattem.

Na de rondvraag sloot de voorzitter om 22.00 uur de in goede sfeer verlopen jaarvergadering en wenste iedereen welthuis.

« terug naar overzicht