Na 37 jaar afscheid van voorzitter

             

Op woensdag 16 maart werd door het Christelijk Mannenkoor DEV uit Hattem haar jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten vond een bestuurswisseling plaats waarbij Willem Spannenberg, op eigen verzoek, na 37 jaar zich niet meer herkiesbaar stelde.

Na de verkiezing van het nieuwe bestuur waarbij Johan Knegt werd verkozen tot nieuwe voorzitter en de heren Chris Meijnen en Jan Platenkamp  werden (her)verkozen werden woorden van dank uitgesproken aan de afscheidnemende voorzitter door Chris Meijnen. Ondermeer sprak deze, namens het koor, zijn grote waardering uit voor het langdurige voorzitterschap evenals de wijze waarop door hem deze functie werd vervuld. Een en ander is van onschatbare waarde geweest voor het Christelijk Mannenkoor.  Uit erkentelijkheid en waardering voor zijn taakvervulling besloot de vergadering om Willem Spannenberg te benoemen tot erevoorzitter en werd hem daarbij tevens een (ere)voorzittershamer met inscriptie uitgereikt terwijl zijn vrouw uit waardering bloemen kreeg overhandigd. 

        

Dirigent Bert Duijst merkte in zijn toespraak o.m. op welke belangrijke plaats de afscheidnemende voorzitter innam in het functioneren van het koor als geheel maar ook zijn belangstelling voor sociale aspecten betreffende individuele koorleden. Een veelzijdig man aan wie ook de koordirectie in goede handen was op momenten van eigen afwezigheid.

Willem Spannenberg gaf in zijn slotwoord aan dankbaar te zijn dat hij dit werk zo lang heeft kunnen blijven verrichten  op een prettige wijze en in overeenstemming met de vereniging. Hij riep de vereniging op om vertrouwen te hebben in de nieuwe voorzitter en hem ook daadwerkelijk te ondersteunen bij zijn werk.

               

« terug naar overzicht